Discoplexa4

OTWARTE od Piątku do Niedzieli od 21:30

REZERWACJE + 48 601 94 18 54

A4 BUS + 48 790 272 488

MONITORING

INFORMACJA O STOSOWANIU SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W KRYSTIAN LINDER SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W PIETNEJ

§1

Na terenie obiektu Discoplex A4 mieszczącego się przy ul.Krsapkowicka 1a Pietna 47-300 Krapkowice,
prowadzony jest monitoring wizyjny, poprzez rejestrajcę obrazu za pomocą kamer przemysłowych
zainstalowanych w ciagach komunikacyjnych, przejściach, korytarzach, salach tanecznych i na terenie wokół
obiektu.

§2

Celem prowadzenia kontroli za pomocą urządzeń rejestrujących obraz w obiekcie Discoplex A4 ul.Krapkowicka
1a, Pietna 47-300 Krapkowice w jest zapewnienie bezpieczeństwa, ograniczenie zachowań i zdarzeń
niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, życiu i biezpieczeństwu pracowników oraz użytkowników
lokalu, zapobieganie dewastacji i kradzieży w obiekcie oraz jego otoczeniu

§3

 1. Rejestracja obrazów przez zastosownie kamer przemysłowych nie narusza prawa do prywatności, godności
  i innych dóbr osobistych, których nakaz poszanowania wynika z przepisu art. 11 ust.1 ustawy z dnia 26
  czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. Z 2018 r. poz. 108 z póżn. zm.) oraz innych przepisów
  prawa.

§4

 1. Przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych poprzez monitoring wizyjny oraz ich odpowiednie
  zabezpieczenie odbywać się będzie zgodznie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie
  danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 2016r. Poz. 922 z późn.am.) oraz Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem daych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich daych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U. UE. L. Z 2016r. Nr
  119, str 1.).
 2. Obrazy zapisane na nośnikach informacji mogą stanowić dowód w sprawach użytkowników lokali,
  pracowników oraz innych, udokumentowanych na nagraniach. Przechowywanie danych na nośnikach
  odbywać się będzie przez maksymalnie 30 kolejnych dni od dnia rejetracji. Po tym okresie zapis będzie
  niszczony, poprzez rejestrację bieżącą. Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być
  przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy. Nośniki stanowiące dowód w sprawie zostaną opisane i
  przechowywane przez upoważnionego pracownika z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§5

Szczegółowe zasady przetwarzania danych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego, a w szczególności w
zakresie przechowywania, usuwania, przekazywania ustalania osób upowaznionych do

REZERWACJE