Discoplexa4

OTWARTE od Piątku do Niedzieli od 21:30

REZERWACJE + 48 601 94 18 54

A4 BUS + 48 790 272 488

REGULAMIN

REGULAMIN DISCOPLEXU A4

Właściciel: firma Krystian Linder Sp. J. Pietna, ulica Krapkowicka 1a 47-

300 Krapkowice

 1. Działalność DISCOPLEXU A4 prowadzona jest w oparciu o Ustawę z
  dnia 09.09.1968 r. „o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną,

rozrywkową i sportową” oraz

 1. Ustawę z dnia 16.12.1993 r. „ o organizowaniu i prowadzeniu

działalności gospodarczej”.

 1. Imprezy organizowane są w każdy piątek , sobotę i niedzielę, w

godzinach od 21:30 do 05:00.

 1. Klienci chcący skorzystać z usług oferowanych w obiekcie
  DISCOPLEX A4 zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnie z

obowiązującym cennikiem .

 1. Usługi zarezerwowane telefonicznie lub osobiście należy wykupić w
  kasach DISCOPEX A4 nie później niż 10 minut przed ustaloną w
  rezerwacji godziną .Po upływie terminu odbioru zarezerwowanej usługi

rezerwacja nie jest gwarantowana.

 1. Wstęp na obiekt mają nabywcy biletu za jego okazaniem oraz
  pozostałe osoby na podstawie zaproszenia lub zgody właściciela obiektu.
 2. Zakup biletu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
 3. Imprezy odbywające się w w/w lokalu ochraniane są przez
  pracowników ochrony zatrudnionych przez właściciela.
 4. W DISCOPLEX A4 zakazuje się: – wnoszenia napojów alkoholowych
  , środków odurzających lub psychotropowych, oraz przedmiotów broni
  oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych
  niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych
  Gości. W celu nie naruszenia powyższych zakazów uczestnik wyraża
  zgodę na poddanie się kontroli bezpieczeństwa .W razie wykrycia w/w
  przedmiotów zostają one natychmiastowo rekwirowane przez
  pracowników ochrony. – spożywania i podawania napojów alkoholowych

osobom do lat 18 oraz znajdującym się już pod wpływem nadużytego
alkoholu (bez samokontroli). – palenia tytoniu, poza wyznaczonym do
tego miejscem, -wnoszenia żywności i napojów zakupionych poza
naszym obiektem, -przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub
znajdujących się pod widocznym wpływem środków odurzających lub
psychotropowych, -wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów
przewodników osób niewidomych), -wstępu do pomieszczeń
oznaczonych jako służbowe, – zachowań agresywnych, prowokacyjnych
albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla pozostałych Klientów, –
wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu

 • śladowych, a także wjazdu na rowerze, rolkach i wrotkach. Zastrzegamy
  możliwość usunięcia z obiektu osób naruszających swym zachowaniem
  powyższe zakazy oraz niniejszy regulamin a także porządek lub zasady
  bezpieczeństwa obowiązujące w naszym obiekcie, a w szczególności
  zakłócających korzystanie z naszego obiektu przez innych Klientów.
 1. Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz
  poszanowania mienia i wyposażenia lokalu oraz zachowania się zgodnie
  z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Osoby, które dopuściły się zniszczenia mienia lub wyposażenia
  dyskoteki zobowiązane są do naprawienia wyrządzonej szkody.
  11.Uczestnicy imprez zobowiązani są do wykonywania poleceń
  pracowników ochrony w zakresie określonym regulaminem oraz w
  każdym innym przypadku dot. bezpieczeństwa osób.
  12.Klientom zapewnia się parking strzeżony płatny i niestrzeżony
  bezpłatny, korzystanie z szatni płatnej i z WC bezpłatnie.
  13.W obiekcie znajdują się miejsca siedzące dostępne za dodatkową
  opłatą w wysokości ustalonej przez właściciela wg cennika. Opłatę

pobiera pracownik lokalu.

14.Obiekt posiada bufety oferujące napoje alkoholowe, chłodzące oraz

gorące posiłki.

15.W razie konieczności uzyskania niezbędnej pomocy lekarskiej lub policji

należy zgłosić się do obsługi lub pracowników ochrony .
16.Niniejsze zasady obowiązują w całym obiekcie DISCOPLEX A4

 1. Każdy uczestnik przy wejściu powinien wylegitymować się ważnym
  dokumentem tożsamości, między innymi dla zastosowania selekcji wiekowej (

strefa +16 i +21 lat).

18.Do obiektu nie zostaną wpuszczone osoby , których ubiór nie spełnia
wymogów wyznaczonych przez właściciela tzn: ( zabronione są stroje
sportowe typu dresy , moro, krótkie spodenki plażowe, bluzy z kapturami,

czapki).

19.Wejście na teren obiektu wiąże się ze zgodą na utrwalenie i publikacje
wizerunku na zdjęciach lub zapisie video z monitoringu i może być
wykorzystane do celów promocyjnych poprzez umieszczenie na oficjalnej
stronie www.discoplexa4.pl oraz na oficjalnym fanpage’u na facebooku lub do

wykrycia sprawców przewinień i przestępstw.

20.UWAGA: właściciel i obsługa lokalu nie odpowiada za rzeczy
pozostawione przy stolikach bez opieki lub zagubione podczas imprezy.
21.Osoby, które nie będą przestrzegać regulaminu i z tego powodu zostaną
wyproszone z lokalu nie mają prawa do zwrotu kosztów wstępu.

 1. Każdy materiał nagrany jakimkolwiek urządzeniem przez uczestników
  imprezy na terenie obiektu i parkingu jest objęty prawami własności
  DISCOPLEXU A4 i bez wiedzy i zgody właściciela nie mogą być

udostępniane publicznie.

 1. Osoby wkraczające na teren prywatny dyskoteki (łącznie z parkingiem) nie
  mają prawa wykonywać jakichkolwiek czynności zarobkowych bez

pozwolenia właściciela.

REZERWACJE