Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest Krystian Linder Spółka Jawna z siedzibą 47-300 Krapkowice, Pietna, ul. Krapkowicka 1 a NIP 7561186106
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która ma swój profil w serwisie Facebook.pl

§2 Zasady promocji

1. Konkurs odbywa się na profilu Discoplex A4 w serwisie Facbook.pl pod adresem https://www.facebook.com/DiscoplexA4/

2. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o konkursie na profilu Discoplex A4 na Facebooku i trwa od około jednej doby do maksymalnie siedmiu dni.

3. Zakończenie konkursu równoznaczne jest z ogłoszeniem wyników.

4. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby , które są użytkownikami portalu Facebook i wezmą udział w konkursie.

5. Celem konkursu jest rozpromowanie wśród osób obserwujących fanpage wydarzeń odbywających się w klubie dzięki mobilizowaniu osób zgłaszających się do konkursów dobrowolnie do promowania wydarzenia wśród swych znajomych na różne sposoby.

6. Organizator nagradza najaktywniejszych uczestników konkursów nagrodami w postaci: darmowych wejściówek do klubów, darmowych rezerwacji lóż, darmowych party setów lub bonów.

§3 Prawa i obowiązki Uczestników

1. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie , w sytuacji naruszenia postanowień regulaminu lub innych norm ogólnych , takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi , społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady etyki.

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacja zapisów niniejszego regulaminu.

§4 Prawa i obowiązki Organizatora

1. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników , a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w konkursie tych uczestnicków , którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu . Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.
3. Organizator jest zobowiązany przekazać nagrode w wyznaczonym dniu w biurze organizatora.

§5 Dane osobowe Uczestników konkursu

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowychy, tj.: imienia i nazwiska niezbędnego do przekazania nagrody.

2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§6 Postanowienia końcowe

1. W przypadku wątpliwośći uczestnik powinien zwrócić się do organizatora o wyjaśnienie postanowień regulaminu. Zgłoszeń można dokonac pod adresem [email protected]

2. Organizator ma prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu , o ile nie wypłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie . Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu7 opublikowania go na stronie www.discoplexa4.pl

discoplexa4.pl ⓒ 2016
Projekt i wykonanie strony www itDesk