Regulamin

REGULAMIN DISCOPLEXU A4

Właściciel: firma Krystian Linder Sp. J.

Pietna, ulica Krapkowicka 1 a

47-300 Krapkowice

 

 

  1. Działalność DISCOPLEXU A4 prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 09.09.1968 r. „o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową” oraz Ustawę z dnia 16.12.1993 r. „ o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej”.

  2. Imprezy organizowane są w każdy piątek, sobotę i niedzielę, a w okresie wakacyjnym również w środy w godzinach od 21:00 do 05:00.

  3. Klienci chcący skorzystać z usług oferowanych w obiekcie DISCOPLEX A4 zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

  4. Usługi zarezerwowane telefonicznie lub osobiście należy wykupić w kasach DISCOPLEX A4 nie później niż 10 minut przed ustaloną w rezerwacji godziną. Po upływie terminu odbioru zarezerwowanej usługi rezerwacja nie jest gwarantowana.

  5. Wstęp na obiekt mają nabywcy biletu za jego okazaniem oraz pozostałe osoby na podstawie zaproszenia lub zgody właściciela obiektu.

  6. Imprezy odbywające się w w/w lokalu ochraniane są przez pracowników ochrony zatrudnionych przez właściciela.
  7. W DISCOPLEX A4 zakazuje się:

- wnoszenia napojów alkoholowych , środków odurzających lub psychotropowych oraz przedmiotów broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Gości. W celu nie naruszenia powyższych zakazów uczestnik wyraża zgode na poddanie się kontroli bezpieczeństwa. W razie wykrycia w/w przedmiotów zostają one natychmiastowo rekwirowane przez pracowników ochrony.

- spożywania i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18 oraz znajdującym się już pod wpływem nadużytego alkoholu (bez samokontroli).

- palenia tytoniu, poza wyznaczonym do tego miejscem,

- wnoszenia żywności i napojów zakupionych poza naszym obiektem,

- przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych,

- wprowadzania zwierząt ( z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych), 

- wstępu do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe, 

- zachowań agresywnych, prowakacyjnych albo w inny sposób stwarzającyh zagrożenie dla pozostałych Klientów,

- wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu śladowych, a także wjazdu na rowerze , rolkach i wrotkach.

Zastrzegamy możliwość usunięcia z obiektu osób naruszających swym zachowaniem powyższe zakazy oraz niniejszy regulamin , a także porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszym obiekcie, a w szczególności zakłócających korzystanie z naszego obiektu przez innych Klientów.

8.   Uczestników zobowiązuje sie do przestrzegania regulaminu oraz poszanowania mienia i wyposażenia lokalu oraz zachowania się zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.

9.   Osoby, które dopuściły się zniszczenia mienia lub wyposażenia dyskoteki zobowiązane są do naprawienia wyrządzonej szkody.

10. Uczestnicy imprez zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników ochrony w zakresie określonym regulaminem oraz w każdym innym przypadku dot. bezpieczeństwa osób.

11. Klientom zapewnia się parking strzeżony płatny i niestrzeżony bezpłatny, korzystanie z szatni płatnej i WC bezpłatnie.

12. W obiekcie znajdują się miejsca siedzące dostępne za dodatkową opłatą w wysokości ustalonej przez właściciela wg. cennika. Opłatę pobiera pracownik ochrony.

13. Obiekt posiada bufety oferujące napoje alkoholowe, chłodzące oraz gorące posiłki.

14. W razie konieczności uzyskania niezbędnej pomocy lekarskiej lub policji należy zgłosić się do obsługi lub pracowników ochrony.

15. Niniejsze zasady obowiązują w całym obiekcie DISCOPLEX A4, o łącznej powierzchni około 2800 m, w każdej z 9-ciu udostępnionych uczestnikowi sal gastronomiczno- rozrywkowych.

16. Każdy uczestnik przy wejściu powinien wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości, między innymi dla zastosowania selekcji wiekowej ( strefa + 16 i +21 lat).

17. Do obiektu nie zostaną wpuszczone osoby, których ubiór nie spełnia wymogów wyznaczonych przez właściciela tzn:(zabronione są stroje typu dresy, moro , krótkie spodenki plażowe, bluzy z kapturami , czapki).

18. Wejście na teren obiektu wiąże się ze zgodą na utrwalenie i publikacje wizerunku na zdjęciach lub zapisie video monitoringu i moze być wykorzystane do celów promocyjnych poprzez umieszczanie na oficjalnej stronie www.discoplexa4.pl oaz na oficjalnym fanpage'u na facebooku lub do wykrycia sprawców przewinien i przestępstw.

19. UWAGA: właściciel i obsługa lokalu nie odpowiada za rzeczy pozostawione przy stolikach bez opieki lub zagubione podczas imprezy.

20. Osoby, które nie będą przestrzegać regulaminu i z tego powodu zostaną wyproszone z lokalu nie maja prawa do zwrotu kosztów wstępu.

21. Każdy materiał nagrany jakimkolwiek urządzeniem przez uczestników imprezy na terenie obiektu i parkingu jest objęty prawami własności DISCOPLEXU A4 i bez wiedzy i zgody właściciela nie mogą być udostępniane publicznie.

22. Osoby wkraczające na teren prywatny dyskoteki ( łącznie z parkingiem) nie mają prawa wykonywać jakichkolwiek czynności zarobkowych bez pozwolenia właściciela.

discoplexa4.pl ⓒ 2016
Projekt i wykonanie strony www itDesk